ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรวจติดตามสอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมำบัง

วันนี้ (20 พ.ย. 66) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 เพื่อเข้าปรึกษาหารือข้อราชการ โดยมีนางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

.

จากนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสอดส่องโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมำบัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการกัดเซาะตลิ่งริมคลองที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งทรัพย์สินของราษฎรบริเวณข้างเขียงที่เป็นพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ณ บริเวณโครงการจัดรูปที่ดินฯ ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งใช้งบประมาณ 7,520,000 บาท โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างละเอียด

.

และในเวลา 14.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยในที่ประชุม คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาการลงพื้นที่สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูลและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการคัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจัดทำแผนการสอดส่องของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูลอีกด้วย

.

ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมชี้แนะ และขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการดำเนินงานและเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อก่อให้เกิดเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนส่วนรวมและประเทศชาติตามนโยบายรัฐบาลต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar