จังหวัดสตูล จัดการประชุมอิหม่ามประจํามัสยิดเพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล จัดการประชุมอิหม่ามประจํามัสยิดเพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล

-----------------------------------------------------------------

วันนี้ (27 พ.ย. 66) ที่สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมอิหม่ามประจํามัสยิดเพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ปลัดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตการณ์ และมีอิหม่ามประจำมัสยิดในจังหวัดสตูลจาก 7 อำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือก

.

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ด้วยกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้กำหนดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 35 จังหวัดทั่วประเทศพร้อมกันในวันนี้ ซึ่งมีอิหม่ามประจำมัสยิดในจังหวัดสตูล ได้มาตรวจบัญชีรายชื่อและลงทะเบียน จำนวน 195 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ 241 คน และที่ประชุมได้เสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติซึ่งมีผู้รับรอง รวม 30 คน ซึ่งหลังจากที่ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล 30 คนในวันนี้แล้ว จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ ก่อนที่จะดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ และตำแหน่งอื่นตามความจำเป็น พร้อมจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 1 คน เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง

.

ทั้งนี้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามต่อผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแลและตรวจตราการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในจังหวัดและจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมอบหมาย รวมถึงกำกับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เป็นต้น

ภาพ-ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข / ส.ปชส.สตูล

27 พ.ย. 66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar