สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (1 ธ.ค. 66) ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาท ในกิจกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล โดยมีนายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษา ชุมชน ยุติธรรม รวมถึงหน่วยงานราชการและเอกชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 800 คน

.

สำหรับการจัดกิจกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล เป็นนโยบายจังหวัดสตูล ให้ทุกวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล และจังหวัดสตูลอยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนมาเป็นระยะเวลา 19 ปี และสนองพระราชดำริองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ได้เริ่มดำเนินการ เมื่อปี 2545 เพื่อเป็นการสร้างกระแสและสนับสนุนให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดสตูลทุกคน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างกระแสให้เยาวชน“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ด้วยการใช้ “กิจกรรม” เป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองถนัด ชื่นชอบ อย่างมีความสุขและ ทำให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่หันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูลให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

.

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงโชว์ของเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนต่างๆ การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการและในชุมชน การแสดงความสามารถของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของแต่ละโรงเรียน รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับ 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar