“ลอบพับได้ หรือ ไอ้โง่”ใช้ หรือ มีไว้ครอบครอง เพื่อทำประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ ผิดกฎหมายทุกกรณี
“ลอบพับได้ หรือ ไอ้โง่”ใช้ หรือ มีไว้ครอบครอง เพื่อทำประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ ผิดกฎหมายทุกกรณี
-------------------------
น.อ.ธนฤกษ์ วรชาตินักรบ ผอ.ศรชล.สตูล กล่าวว่า กรมประมงได้ทำการศึกษาเก็บข้อมูลทางวิชาการ พบว่า เครื่องมือลอบพับได้ หรือ ไอ้โง่ เป็นเครื่องมือทำการประมงประเภทใช้ดักจับสัตว์น้ำ รูปร่างลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหรือทรงกลม ด้านข้างมีทางเข้าของสัตว์น้ำทั้งสองด้านอยู่สลับกันทั้งซ้ายขวา ลอบ 1 ลูก จะมีความยาวประมาณ 8 เมตร ซึ่งเมื่อนำมาทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะจะมีประสิทธิภาพจับสัตว์น้ำได้หลายชนิด โดยจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย พบว่าชาวประมงแต่ละรายใช้เครื่องมือดังกล่าวทำการประมงตั้งแต่ 8 – 100 ลูก วางต่อกันเป็นแนวยาวที่ความลึกของระดับน้ำประมาณ 0.60 – 10 เมตร และใช้ทำการประมงในช่วงตั้งแต่เวลาบ่ายถึงเย็นทิ้งไว้ในเวลากลางคืนและมาเก็บกู้ในตอนเช้าหรือสายของวันรุ่งขึ้น ซึ่งใช้เวลาประมาณ 6 – 24ชั่วโมง ทั้งนี้ ใน 1 เดือน สามารถทำการประมงได้ 10 – 30 วัน โดยอัตราการจับสัตว์น้ำเพียง 1 ลำ สามารถจับสัตว์น้ำได้ เฉลี่ยจำนวน 15 กิโลกรัม ประกอบด้วย กลุ่มกุ้งทะเล ร้อยละ 35.39 – 73.68 กลุ่มปลาเศรษฐกิจ ร้อยละ 14.21 – 49.73 กลุ่มปูทะเล ร้อยละ 2.78 – 21.22 ที่สำคัญ คือ พบว่าทุกกลุ่มชนิดสัตว์น้ำที่จับได้มีสัดส่วนขนาดความยาวเฉลี่ยน้อยกว่าระยะแรกเริ่มสืบพันธุ์ในสัดส่วนที่สูงถึง ร้อยละ 80 โดยเฉพาะในกลุ่มกุ้งทะเล ที่มีสัดส่วนขนาดความยาวก่อนระยะแรกเริ่มสืบพันธุ์ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 80 – 100 ซึ่งแสดงถึงการที่สัตว์น้ำถูกจับไปใช้ก่อนวัยอันควร ส่งผลทำให้สัตว์น้ำที่ยังไม่ได้มีโอกาสผสมพันธุ์วางไข่แม้แต่ครั้งเดียวถูกจับขึ้นไปใช้ประโยชน์ เป็นการทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างรุนแรง เพราะทำให้ไม่สามารถที่จะเกิดสัตว์น้ำในรุ่นถัดไปได้ เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก ดังนั้น กฎหมายจึงได้บัญญัติห้ามใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้เครื่องมือดังกล่าวทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์โดยเด็ดขาด
พ.ร.บ.การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 67 “ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทำการประมง ดังต่อไปนี้
(1) เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ เว้นแต่การใช้เครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ ประกอบเรือยนต์ทำการประมงตามรูปแบบของเครื่องมือ ขนาดเรือ วิธีการทำการประมง พื้นที่ทำการประมง และเงื่อนไขที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายประกาศกำหนด
(2) เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือลี่ หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะ และวิธีการคล้ายคลึงกัน
(3) เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร ทำการประมงในเวลากลางคืน
(4) เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ
(5) เครื่องมืออวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่า 5 เซนติเมตร
(6) เครื่องมือทำการประมงอื่นตามรูปแบบของเครื่องมือ วิธีการทำการประมง พื้นที่ทำการประมงขนาดของเรือที่ใช้ประกอบการทำการประมง และเงื่อนไขอื่นที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายประกาศกำหนด มีโทษ 100,000-500,000 บ.ต้องถูกจำคุกหนักถึง 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
จึงขอแจ้งเตือนพี่น้องชาวประมง ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 67 โดยเคร่งครัด ใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฏหมายในการประกอบอาชีพ เพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติให้มีสัตว์น้ำอย่างอุดมสมบูรณ์และเอื้อประโยชน์กับการทำอาชีพประมงต่อไปในอนาคต
สำหรับจังหวัดสตูล พบว่ายังมีการลักลอบใช้ "ไอ้โง่" อยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ศรชล.สตูล พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจจับเครื่องมือประมงผิดกฏหมายลอบพับได้ หรือ"ไอ้โง่" กว่า 100 ลูก ส่งให้ สภ.เมืองสตูล สืบหาเจ้าของเครื่องมือเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไปแล้ว
....................

image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar