สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี”
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี”
👉👉ภายใต้โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้กล้าทำความดี มีจิตสาธารณะและจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน รักษาต่อยอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความพอเพียง วินัย สุจริตและจิตอาสา ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนสร้างเยาวชนแกนนำเพื่อขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจบริบทของประเทศไทยสร้างโอกาสและส่งเสริมบทบาทในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยคัดเลือกเด็กและเยาวชนต้นแบบเพื่อรับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสุดยอดเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี

image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag