ครม.อนุมัติงบกลางแก้หนี้เกษตรกร พร้อมฟื้นฟูและพัฒนาภาคการเกษตร
ครม.อนุมัติงบกลางแก้หนี้เกษตรกร พร้อมฟื้นฟูและพัฒนาภาคการเกษตร
----------------------
ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน จึงได้สั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน
.
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง วงเงิน 2,000 ล้านบาทรายการเงินสำรองจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เพื่อดำเนินการ ดังนี้
- การแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 3,425 ราย วงเงิน 1,500 ล้านบาท
- การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 42,034 ราย 776 องค์กร วงเงิน 267.62 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานฯ ไตรมาสที่ 3-4 (งบบุคลากร งบดำเนินงาน) วงเงิน 230.38 ล้านบาท
.
เนื่องจากในระยะเวลา 3 ปี ผ่านมา คือตั้งแต่ปี 2563 - 65 กองทุนฯ ไม่ได้รับจัดสรรงบฯ และภายหลังได้รับการจัดสรรงบ จะทำให้กองทุนสามารถเข้าไปซื้อหนี้ที่เกษตรกรเป็นหนี้กับสถาบันการเงิน เข้ามาเป็นหนี้กองทุนฯ แล้วให้เกษตรกรผ่อนชำระคืนกับทางกองทุน จะช่วยลดภาระดอกเบี้ย และลดการถูกยึดที่ดินทำกินของเกษตรกร
.
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดตั้งโดย พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 3) พัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรม และ 4) พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร และแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกร เป็นต้น
.
ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ
โครงการนี้จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล รักษาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรได้มากกว่า 3,425 ราย จำนวน 5,000 ไร่ เกษตรกรได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูอาชีพจำนวน 42,034 ราย จำนวน 776 องค์กร มีโอกาสฟื้นฟูตนเองในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้นำไปชำระหนี้ตามกำหนด และทำให้เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพทางผลผลิต การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป การตลาด และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ต่อไป
ภาพอินโฟกราฟฟิค : นางสาวนันทนา เล่งสีสัน สาขา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
#ประเด็นIOC
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag