การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
.
“สร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนฐานธรรมชาติ Nature – Based Education & Health Promotion”
.
The 8th National Academic Conference on "Nature – Based Education & Health Promotion”
.
ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น.
.
ในรูปแบบ Hybrid Conference, การประชุม Online ZOOM Cloud Meeting ควบคู่ Onsite
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
.
=========================
ช่องทางการรับสมัคร
.
หัวข้อหลักในการประขุม
1. Learning City: ส่งเสริมการเรียนรู้ในเมือง outdoor learning และเน้น play based บนฐานธรรมชาติ
2. Nature-Based Education: สอนให้เด็กรู้จักธรรมชาติและส่งเสริมการเรียนรู้บนฐานธรรมชาติ
3. Health Promotion: ส่งเสริมการดำเนินชีวิตและสุขภาพบนฐานธรรมชาติ
.
ติดต่อสอบถามทั่วไป:การประชุมวิชาการระดับชาติ
.โทร 02-4410601-10 ต่อ 1201,1513 หรือ 1304
ติดต่อสอบถามการลงทะเบียน:
024410601-10 ต่อ 1417
โทรศัพท์มือถือ 092-4145296(ในวันและเวลาราชการ)
e-mail: nicfdacademic@gmail.com
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag