ภารกิจและอำนาจหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
 

 อํานาจหน้าที่ 

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมประชาสัมพันธ์  สำนักนายกรัฐมนตรี  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ.2540  ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2540 และให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
  2. ประสานให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
  3. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเพทื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัด
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

  ภารกิจ

  1. ให้คำปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ในระดับนโยบายทั้งจากส่วนกลางและนโยบายของจังหวัด
  2. จัดทำแผนงานโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายสำคัญจากส่วนกลางและนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด  ตลอดจนได้ให้คำปรึกษา  และจัดทำโครงการแผนงานประชาสัมพันธ์แก่ส่วนราชการในจังหวัด
  3. ประสานงานการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์  กับผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้แผนการประชาสัมพันธ์บรรลุวัตถุประสงค์
  4. รวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านประชาสัมพันธ์ของจังหวัด  และส่วนราชการ   ในจังหวัดนั้น ๆ  เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการจัดเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ ของจังหวัด
  5. ประสานสื่อมวลชนในท้องถิ่นและส่วนกลาง เพื่อขยายผลการประชาสัมพันธ์  ของจังหวัดไปสู่ประชาชนให้มากที่สุด
  6. ติดตามรับฟังความคิดเห็นท่าทีและทัศนคติของประชาชนในจังหวัดที่มีต่อนโยบายและการปฏิบัติงานของจังหวัดและของรัฐเพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดแนวคิด  ค่านิยม และทัศนคติที่ถูกต้อง

 

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar