จังหวัดสตูล ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการกองทุนอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้อง สมองสดใส จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการกองทุนอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้อง สมองสดใส จังหวัดสตูล

----------------------------------------

📍📍วันนี้ (2 ส.ค. 65) ที่ห้องประชุมไข่มุก ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการกองทุนอาหารเช้าเพื่อน้องอิ่มท้อง สมองสดใส จังหวัดสตูล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

.

📍📍พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ได้ให้ส่วนราชการที่มีสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งพบว่าเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 113 ศูนย์ จำนวน 5,108 คน ปรากฏว่ามีภาวะทุพโภชนาการทั้งหมดจำนวน 825 คน คิดเป็นร้อยละ 16.15 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวเบื้องต้น จังหวัดสตูลจึงได้กำหนดจัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง FUN RUN เพื่อหารายได้จัดตั้งเป็นกองทุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดสรรเป็นค่าอาหารเช้าให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล จำนวน 113 ศูนย์

.

📍📍ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการฯได้ร่วมพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง แนวทางการขอรับบริจาค รูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์และช่องทางในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม การบริหารจัดการด้านการเงิน รวมถึงรูปแบบเสื้อวิ่ง การกำหนดระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เบื้องต้นกำหนดรับสมัครภายในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :