สตูล ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน กำกับดูแล และอนุญาตการใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กระท้อนสโตย”
สตูล ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน กำกับดูแล และอนุญาตการใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กระท้อนสโตย”
....................................
วันนี้(14 ก.ย.65) ที่ห้องประชุม 2 โต๊ะพญาวัง ศาลาลกลางจังหวัดสตูล นางสายช่อ อังศุพานิช พาณิชย์จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน กำกับดูแล และอนุญาตการใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กระท้อนสโตย” เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ากระท้อนนาปริกสโตย ตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่บริษัทเบสทฺ วิสดอมคอนซัลติ้ง 2014 จำกัด ที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ได้ดำเนินการศึกษาและร่วมกันพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ากระท้อนนาปริกสโตย คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้ แผนการควบคุมตรวจสอบ ประกาศโฆษณาคำขอขึ้นทะเบียน ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบตามบริษัทเบสทฺ วิสดอมคอนซัลติ้ง 2014 จำกัด ที่ปรึกษาเสนอ โดยมีการแก้ไขชื่อสินค้าจากกระท้อนนาปริกสโตย เป็นกระท้อนนาปริกสตูล หลังจากนั้นจะมีการจัดส่งรายละเอียดคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ากระท้อนนาปริกสตูล พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาต่อไป
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar