สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดสตูล ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดสตูล ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง

------------------------------------------

📍📍วันนี้ (15 ก.ย. 65) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดสตูล ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมในพิธีเปิด

.

📍📍โดยภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มีอนุบัญญัติกฎหมาย ระเบียบคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งศูนย์คัดกรอง พ.ศ. 2565 และในการดำเนินงานศูนย์คัดกรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ โดยเจ้าหน้าที่ในศูนย์คัดกรองต้องได้รับการฝึกอบรม ชี้แจง วิธีการวิเคราะห์ผล ประเมินในแบบคัดกรองจากกระทรวงสาธารณสุข การตรวจสอบมาตรฐานการประเมินจากกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบ คณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จึงได้จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากป้องกันจังหวัดสตูล , ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล , ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนโดน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแพ , เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดจากโรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลท่าแพ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานด้านความมั่นคง เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุข รวมทั้งสิ้นจำนวน 170 คน

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :