สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-------------------------------

✍️✍️วันนี้ (20 ก.ย. 65) ที่ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

.

✍️✍️ศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัด ให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดศึกษาของจังหวัดสตูล เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล(พ.ศ.2566 – 2570) และขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาฝั่งอันดามัน แผนพัฒนาจังหวัดสตูล และร่วมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาค

.

✍️✍️สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน โดยได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น และกำหนดแนวทาง ทิศทาง ในการจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดสตูล โดยมุ่งให้สตูลเป็นเมืองต้นแบบนวัตกรรม สานพลังการศึกษา ร่วมสร้างการเรียนรู้เชิงรุก พร้อมพัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามรายงานผลสำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :