สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล

------------------------------------------------------------------------

วันนี้ (15 ก.พ. 67) ที่ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยมีนายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล ร่วมลงนาม

.

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้ "คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ" ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการเมืองมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้พรรคการเมือง และนักการเมืองยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก

.

ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล จึงมีความสอดคล้องและเกื้อกูลต่อการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตอันเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตน และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลเผยแพร่สู่โรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ยั่งยืนและเป็นเอกภาพต่อไป

ภาพ-ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข / ส.ปชส.สตูล

15 ก.พ. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar