ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

💜💜 วันนี้ (20 ก.พ. 67) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงสุกีรติ กปิลกาญจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล นำส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนกล่าวถวายความจงรักภักดี พร้อมร่วมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ข้าราชการตุลาการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พนักงานองค์กรเอกชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดสตูลร่วมแสดงความจงรักภักดีเป็นจำนวนมาก

.

💜💜 นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองพระบาท ได้ทรงทุ่มเทอุทิศพระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการ ด้วยพระวิริยะอุสาหะเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรโดยทั่วไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสนับสนุนอนุรักษ์สืบทอดเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยจนกระทั่งได้รับการถวาย พระสมัญญาเอกอัครราชูปถัมภกและทรงดำรงตำแหน่ง อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยสนองพระเดชพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกา สภากาชาดไทยทั้งทรงจัดตั้งโครงการตามพระราชดำริต่างๆ เป็นจำนวนมากด้านการศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมสุขอนามัยและการสาธารณสุข เป็นอาทิ เพื่อให้องค์กรต่างๆ ได้น้อมนำไปขับเคลื่อน จนก่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนคนไทยและแผ่ขยายไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน เป็นที่ประจักษ์ชัดของประชาชนนานาชาติและประเทศทั่วโลก

.

💜💜 ในโอกาสนี้ จังหวัดสตูลได้น้อมนำโครงการและแนวพระราชดำริ มาขับเคลื่อนร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน อาทิ การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และทางนี้มีผลผู้คนรักกันการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสการรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตคนเจ็บป่วยเป็นต้นอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar