จังหวัดสตูล ร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ 2564
จังหวัดสตูล ร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ 2564
---------------------------------------
👉👉วันนี้ (11 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยและห้องประชุมศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม มีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายแก้ผู้ว่าราชการจังหวัด
.
👉👉นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ในแต่ละปีมีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) แล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน มีความจำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงานทันทีที่จบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัว จึงเป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานไร้ฝีมือ" ได้ค่าจ้างแค่แรงขั้นต่ำประมาณ 300 บาท ต่อวัน หากนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) แล้วไม่ได้เรียนต่อกลุ่มดังกล่าว ได้รับโอกาสในการเข้าฝึกทักษะด้านอาชีพทันทีภายหลังจากจบการศึกษา (ม. 3) โดยใช้ระยะเวลาฝึกเพียง 4 - 6 เดือน จะช่วยให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงานในฐานะ "แรงงานมีฝีมือ" ในฐานะผู้ช่วยช่างหรือช่าง อันจะทำให้มีรายได้ค่าจ้างสูงขึ้นกว่าค่าแรงขั้นต่ำประมาณ 400 - 450 บาท ต่อวัน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาครอบครัวและสังคม
.
👉👉สำหรับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560- หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 54 "รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนรับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต" พร้อมทั้งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้มีการพัฒนาประเทศโดยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
.
👉👉ด้านนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในการดำเนินการโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้ลูกคนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานมีฝีมือ" มีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยลดปัญหาทางสังคมในพื้นที่ และความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆของจังหวัด ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :