คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ บ้านผัง 42 และบ้านตัวอย่าง หมู่ที่ 8 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ บ้านผัง 42 และบ้านตัวอย่าง หมู่ที่ 8 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
***********************
🙏🙏วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำหนใต้ ลงพื้นที่ติดตาม-ประเมินผลการดำเนินโครงการ“หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดสตูล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและร่วมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการ“หมู่บ้านรักษาศีล 5”ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ณ บ้านผัง 42 และบ้านตัวอย่าง หมู่ที่ 8 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมี พระเทพมงคลกวี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนใต้ เป็นประธาน นายเอกรัฐ กลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวถวายการต้อนรับ พร้อมด้วย คณะสงฆ์จังหวัดสตูล ส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้
📌📌โดยมีการนำเสนอวีดิทัศน์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ บ้านผัง 42 ฯ ในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมน้อมนำ หลักธรรม "ศีล 5" มาใช้การปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการทำหมอนยางพารา ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มชุมชน ซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
📢📢สำหรับการลงพื้นที่ตรวจติดตามของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" นั้น คณะสงฆ์จังหวัดสตูลร่วมกับจังหวัดสตูล ได้คัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบระดับจังหวัด จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ณ บ้านผัง 42 และบ้านตัวอย่าง หมู่ที่ 8 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พร้อมรับการตรวจประเมินและพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ขยายผลกับหมู่บ้านในจังหวัดให้มีการสร้างเครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ของแต่ละหมู่บ้าน กับกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมการสร้างงานสร้างอาชีพ
❣️❣️ทั้งนี้ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” นับว่าเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการรักษาศีล 5 มาใช้ในการดำรงชีวิต โดยชุมชน คือ หมู่บ้าน วัด และโรงเรียน ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ก่อให้เกิดการประสานสามัคคีช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติให้มีความเจริญมั่นคง ส่งผลให้ประชาชนมีความรัก สามัคคี ร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และช่วยกันแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน
💞💞จากนั้น ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำหนใต้ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน 22 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพ "ศีล 5 ปันสุข" ให้แก่ผู้แทนหมู่บ้าน นำไปมอบให้สมาชิกในหมู่บ้าน จำนวน 50 ชุด อีกด้วย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :