รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่จังหวัดสตูล ติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่จังหวัดสตูล ติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
*******************
📢📢วันนี้ 12 ตุลาคม 2564 นายไชยยศ จิรเมธา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะลงพื้นที่จังหวัดสตูล ติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
📢📢สำหรับจังหวัดสตูลมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล และ 2. โครงการปรับปรุงขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองจังหวัดสตูล ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง โดยหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งหญ้าแดง ที่ได้รับน้ำประปาทั้งหมด 70 หลังคาเรือน และ หมู่ที่ 7 บ้านโคกไคร ที่ได้รับน้ำประปามีทั้งหมด 29 หลังคาเรือน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :