จังหวัดสตูล ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565
จังหวัดสตูล ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565
**********************
📍📍วันนี้ (12 มกราคม 2565) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล
📍📍สำหรับที่ประชุมเพื่อรับทราบแผนการถ่ายโอนภารกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ติดตามแผนการถ่ายโอนภารกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งรายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบเป็นระยะ พร้อมทั้ง พิจารณาแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 จากหน่วยงาน กรมชลประทาน หน่วยงานบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดสตูล , เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำ , พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ในปี 2565 - 2567 และให้หน่วยงานไปดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนโครงการสำคัญให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป , และพิจารณาเห็นชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 8 โครงการ วงเงิน 31,963,900 บาท

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :