จังหวัดสตูล ประชุมศูนย์ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565

จังหวัดสตูล ประชุมศูนย์ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565

------------------------------------

✍️✍️วันนี้ (13 ม.ค. 65) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมศูนย์ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสตูล (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

.

✍️✍️สำหรับการประชุมเพื่อรับทราบการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสตูล (ศจพ.จ.) นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความเป็นมา แนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ รวมถึงกำหนดแผนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมพิจารณาการตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน ในระบบ TPMAP และตรวจสอบพบครัวเรือนใหม่/ตกหล่น ที่ไม่มีในระบบ TPMAP ที่มีปัญหาความยากจนใน 5 มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ , ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน รายละเอียด ดังนี้ ข้อมูลครัวเรือน มีอยู่ในระบบ TPMAP จำนวน 12,200 ครัวเรือน , ไม่พบสภาพปัญหาตามระบุในระบบ TPMAP จำนวน 10,027 ครัวเรือน , จำนวนครัวเรือนใหม่/ตกหล่น ที่ไม่มีในระบบ TPMAP เป็นการค้นพบโดยทีมปฏิบัติการฯ ระดับพื้นที่ จำนวน 829 ครัวเรือน เป็นต้น

.

✍️✍️ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ ศจพ.จ.สตูล ตามนโยบายของรัฐบาลได้ให้แต่ละจังหวัดแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนอย่างแท้จริง เน้นย้ำว่า ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัด คือการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และการยกระดับรายได้ทางเศรษฐกิจ ในภาคอุตสาหกรรมและแรงงาน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และการศึกษา อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข นักประชาสัมพันธ์ ส.ปชส.สตูล

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar