สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล จัดโครงการสัมมนา เรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล จัดโครงการสัมมนา เรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2565

----------------------------

👏👏วันนี้ (18 ม.ค. 65) ที่ห้องประชุมแพนลำพู สตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล จัดโครงการสัมมนา เรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2565 โดยมีนายโกเมศ ปียะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด นายสืบสาย ตาเดอิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

.

👏👏สำหรับการจัดโครงการฯในครั้งนี้ ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในเครือข่ายฯ ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ การยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านระบบ PRB e-Service ประจำปี 2565 รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ถือบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ สามารถให้คำแนะนำให้แก่ผู้ประกอบกิจการ เกี่ยวกับการดำเนินการ และสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งสถานประกอบกิจการในเครือข่ายและนอกเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสตูล ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จากสถานประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ภายใต้มาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข นักประชาสัมพันธ์ ส.ปชส.สตูล

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :