เคาะยุทธศาสตร์พัฒนาชายแดนใต้
เคาะยุทธศาสตร์พัฒนาชายแดนใต้
5 โครงการเร่งขับเคลื่อนยกระดับเศรษฐกิจ-เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน
วันที่ 31 มีนาคม 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ผู้บริหารของ ศอ.บต.และคณะกรรมการ กพต.เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมเห็นชอบ 5 โครงการ ในการขับเคลื่อน
1.โครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนา เพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2565 - 2570 เพื่อฟื้นฟูและทำนุบำรุงความเป็นพหุสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการส่งเสริมกิจการทางศาสนาที่เกี่ยวข้องของทุกศาสนา เน้นกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักการทางศาสนาและนำหลักการทางศาสนาไปสู่การดำเนินชีวิตที่ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
2.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ อุโมงค์ใหญ่ "ต้าสวุ่ยต้อ" ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างพื้นที่การท่องเที่ยวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองแห่งการพึ่งพาตนเองทั้งด้านการท่องเที่ยว อาหาร และเป็นโครงการสำคัญที่จูงใจนักเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนที่จะเดินทางเข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์การต่อสู้ทางอุดมการณ์ของคนรุ่นก่อนและนำไปสู่การท่องเที่ยวในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
3.โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ - ด่านบูกิตกายูฮิตัม ของมาเลเซียเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อเร่งเปิดให้บริการและอำนวยความสะดวกระหว่างด่านพรมแดนระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย
4.โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และปฏิบัติธรรม ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย - เนปาล เพื่อส่งเสริมให้คนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการ

image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :