คณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านการศึกษา ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านการศึกษา ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

-------------------------------

✍️✍️วันนี้ (10 พ.ค. 65) ที่ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูล นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านการศึกษา พร้อมด้วยคณะ ฯ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด และรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และการประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

.

✍️✍️กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลขึ้น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น , 2) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา , 3) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 4) สร้างและพัฒนากลไกการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยนับตั้งแต่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสตูลได้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว ปัจจุบันมีโรงเรียนนำร่องฯ จำนวน 16 แห่ง เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 12 แห่ง สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน 2 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จำนวน 1 แห่ง และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง และมีการขยายเพิ่มขึ้น ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

.

✍️✍️โดยในที่ประชุม ได้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 , การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา , กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และการประกันคุณภาพในและการประเมินภายนอกสถานศึกษา ซึ่งภายหลังการประชุมทางคณะฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสถานศึกษาที่นำศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) อีกด้วย

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :