จังหวัดสตูล ขับเคลื่อนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
จังหวัดสตูล ขับเคลื่อนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
.....................................................................
จังหวัดสตูล เตรียมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 ซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เพื่อส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรในระดับประเทศภายในเดือนกรกฎาคม 2565
.
วันนี้ (10 พ.ค. 65) ที่ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2565 จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน นายเจนวิทย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะทำงานฯ พัฒนาการอำเภอทั้ง 7 อำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม
นายเจนวิทย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ปี 2565 จังหวัดสตูล กำหนดให้มีการคัดสรรในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยปีนี้ จังหวัดสตูลได้รับโควตารวม 99 ผลิตภัณฑ์ มีการคัดสรรทั้งหมด 5 ประเภท คือ ประเภทอาหาร จำนวน 43 ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 25 ผลิตภัณฑ์ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ โดยการจัดระดับผลิตภัณฑ์ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ด้าน คือ หลักเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ และความเข้มแข็งของชุมชน หลักเกณฑ์ด้านการตลาด และหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนำมากำหนดกรอบในการจัดระดับผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 5 ดาว เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือมีศักยภาพในการส่งออก ระดับ 4 ดาว เป็นสินค้าที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสู่สากล ระดับ 3 ดาว เป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับกลางที่สามารถพัฒนาสู่ระดับ 4 ดาวได้ ระดับ 2 ดาว เป็นสินค้าที่สามารถพัฒนาสู่ระดับ 3 ดาว มีการประเมินศักยภาพเป็นระยะ ระดับ 1 ดาว เป็นสินค้าที่ยังไม่สามารถพัฒนาสู่ระดับ 2 ดาวได้ เนื่องจากมีจุดอ่อนมาก และพัฒนายาก
.
สำหรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ปี 2565 ทางกรมพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการเปิดให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มสัมมาชีพชุมชน แจ้งลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจากเดิมเปิดให้ลงทะเบียน 2 ปีต่อครั้ง ทำให้ยอดการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดสตูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รวมทั้งจังหวัด 596 ราย 1,532 ผลิตภัณฑ์
.
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการคัดสรรทุกชุด พิจารณาข้อมูลประกอบการคัดเลือกให้ละเอียด และให้ความสำคัญกับการคัดสรรในครั้งนี้ เพราะการคัดสรรฯ แต่ละครั้ง เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ของผู้บริโภคและบุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป
--------------------------------
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :