ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต หนุนความเท่าเทียมทางเพศ

ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต หนุนความเท่าเทียมทางเพศ
-------------------------
ครม. พิจารณาร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต เปิดทางคู่รักเพศเดียวกัน จดทะเบียนคู่ชีวิต รับเลี้ยงลูกบุญธรรม และจัดการมรดก จากเสียงสะท้อนภาคประชาชนและหลายภาคส่วน ที่ต้องการผลักดันให้กฎหมายเกิดความสร้างสรรค์แก่สังคมและก้าวเป็นสากลมากขึ้นจึงเกิดร่างนี้ขึ้น โดยร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ฉบับนี้ ให้สิทธิและหน้าที่คู่ชีวิต เช่น
• หน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน
• อำนาจจัดการแทนผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นเดียวกับสามีหรือภริยา
• สิทธิรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน
• สิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม
• สิทธิและหน้าที่ในการเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ หากอีกฝ่ายเป็นคนไร้ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
• สิทธิเซ็นยินยอมให้รักษาพยาบาลอีกฝ่าย
• สิทธิจัดการศพ
กฎหมายที่รองรับความหลากหลาย
จากจุดเริ่มต้นของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ต้องการกฎหมายที่รับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัว และผู้แทนกลุ่มศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ไม่ขัดข้องต่อกฎหมายดังกล่าว ด้วยวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม จึงต้องมีการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบในการพัฒนากฎหมายให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีความหลากหลายเกิดขึ้น โดยเฉพาะความเสมอภาคทางเพศที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่ควรได้รับการคุ้มครอง
.
จึงได้มีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะรัฐมนตรีแล้ว และจะนำเข้าสู่การประชุมของรัฐสภาต่อไป ด้วยยังกระทบต่อกฎหมายเดิมในหลายฉบับ จึงต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้มีอุปสรรคต่อกัน โดยเป็นกฎหมายที่รองรับความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน และให้มีการอุปการะเลี้ยงดูและมีความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างไปจากคู่สมรสทั่วไป
.
ซึ่งในเดือน มิ.ย. 65 นี้ เราได้เห็น Pride Month 2022 หนึ่งในงานสำคัญของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) โดยในแต่ละประเทศจะมีการประดับธงสีรุ้งที่เป็นสัญลักษณ์ตามสถานที่ต่างๆ สวยงาม อย่างลานหน้า Centralworld และ สามย่านมิตรทาวน์ เป็นต้น นับว่าเป็นมิติใหม่บนความหลากหลายที่ประชาชนได้เห็นความเคลื่อนไหวจากภาครัฐในการตอบรับและฟังเสียงของประชาชน
#ประเด็นIOC
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag