สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน สมัครหรือเสนอชื่อ "บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2564

เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรทีมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสินธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 กันยายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ www.nhrc.or.th หรือ โทร. 09 5967 6908 , 08 1250 6489

 

 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag