ขอเชิญชวน เยาวชนสตรี อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ส่งประวัติและผลงานเข้ารับการกัดเลือกยุวสตรีดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร
📢📢ขอเชิญชวน
👉เยาวชนสตรี อายุระหว่าง 18 - 25 ปี
ส่งประวัติและผลงานเข้ารับการกัดเลือกยุวสตรีดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร
👉ยุวสตรีดีเด่น จำนวน 5 รางวัล
 
👉👉หลักเกณฑ์
 
- เป็นเยาวชนสตรีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
- เป็นผู้มีจิตใจอาสาสมัคร รู้จักแบ่งเวลาในการเรียน การใช้เวลากับครอบครัว การบำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการประพฤติตนที่เหมาะสม
- เป็นผู้มีความกล้าหาญตามวุฒิภาวะในการปกป้องพิทักษ์สิทธิของตนเองและผู้อื่นในการถูกล่วงละเมิด
หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เป็นผู้นำและมีบทบาทในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ
ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการคุ้มครองสิทธิสตรี
- รู้จักเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองบนพื้นฐานหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ฯ
. ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา
 
👉👉ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองได้ที่
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ตึกใหม่) ชั้น 16
กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2651 6535 ,0 2651 6541 หรือ 08 9043 4849 , 09 8919 4156
(ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น.)

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag