จังหวัดสตูล เร่งฉีดวัคซีน covid-19 เชิงรุกเพื่อป้องกันการเสียชีวิต ให้กับกลุ่มเปราะบางและประชาชนทั่วไป
จังหวัดสตูล เร่งฉีดวัคซีน covid-19 เชิงรุกเพื่อป้องกันการเสียชีวิต ให้กับกลุ่มเปราะบางและประชาชนทั่วไป
................
นายแพทย์ สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้เผยตัวเลข ผู้เสียชีวิต ในจังหวัดสตูล โดยจำแนกตามกลุ่มอายุ ตามผู้มีโรคประจำตัว และจำแนกตามการได้รับวัคซีน จากผลการวิเคราะห์ ณ วันที่ 6 มกราคม 2565 ผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดสตูล เสียชีวิตแล้ว 123 ราย ซึ่งจำแนกตามอายุ มีผู้เสียชีวิต ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 101 รายคิดเป็น ร้อยละ 82.11 อายุต่ำกว่า 60 ปี จำนวน 22 ราย ร้อยละ 17.89 หากจำแนกตามการมีโรคประจำตัว ผู้เสียชีวิตทั้ง 123 ราย เป็นผู้มีโรคประจำตัว 119 รายคิดเป็นร้อยละ 96.75 เป็นผู้ไม่มีโรคประจำตัว 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.5 และจำแนกตามการได้รับวัคซีน ปรากฏว่า เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.55 เป็นผู้ ที่ได้รับวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.32 และผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มจำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.13 โดยภาพรวมแล้ว ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนอย่างเร่งด่วน
ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล และ ศบค.จังหวัดสตูล ได้เน้นย้ำในที่ประชุม คณะกรรมการฯ ทุกสัปดาห์ ให้ ทุกฝ่าย เร่งกัน ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยให้มีการจัดทีมลงพื้นที่ เคาะประตูบ้าน ชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการรับวัคซีน covid-19 ให้กับพี่น้องประชาชน และจัดทีมลงไปฉีดวัคซีน covid-19 ให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งวัคซีนของจังหวัดสตูลมีจำนวนเพียงพอ สำหรับพี่น้องประชาชน
ซึ่งขณะนี้ ทั้ง 7 อำเภอภายใต้การนำของนายอำเภอ ได้เร่ง ลงพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับผลดีของการฉีดวัคซีนป้องกัน covid 19 ให้กับพี่น้องประชาชน คาดว่า พี่น้องประชาชนจังหวัดสตูล จะได้รับวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ให้แก่พี่น้องประชาชน จังหวัดสตูลได้ปลอดภัยจาก covid-19
.............
ภาพ: สสจ.สตูล
ข่าว : ส.ปชส.สตูล
7 มกราคม 2565

image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag