กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ มีความเข้าใจความแตกต่าง รวมทั้งตะหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
กลุ่มเป้าหมายเด็กอายุระหว่าง 6 - 18 ปี ในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) โดยสามารถกติการประกวดภาพ และใบสมัคร
ได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มิถุนายน 2565
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag