การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย รุกส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรจังหวัดสตูล พัฒนาผลิตภัณฑ์ขมิ้นชัน นำไปใช้เพื่อสุขภาพและทางการแพทย์ โดยกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอควนโดน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย รุกส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรจังหวัดสตูล พัฒนาผลิตภัณฑ์ขมิ้นชัน นำไปใช้เพื่อสุขภาพและทางการแพทย์ โดยกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอควนโดน

--------------------------------------------------------------------------

วันนี้ (29 มิ.ย. 65) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สตูลบูรณาการ สานสร้างสังคมสูงวัย สดใสยั่งยืน” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและความร่วมมือแบบหุ้นส่วน ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชัน และการสร้างพลังสูงวัยในพื้นที่ตำบลย่านซื่อและตำบลควนโดน โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บุคลากรภาครัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ในโอกาสนี้นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรจังหวัดสตูล และหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP ให้กับคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ณ สตาร์ริน รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

.

นายนำพล โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือภาคีเครือข่าย ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) , สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) , สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ (สพศอ.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 3 ภูมิภาค สำหรับพื้นที่ภาคใต้ได้เลือกการขับเคลื่อนสมุนไพรขมิ้นชัน และการสร้างพลังผู้สูงวัยในพื้นที่ตำบลย่านซื่อและตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อสนับสนุนการปลูกขมิ้นชันให้ได้มาตรฐานทางยากับครัวเรือนผู้สูงวัย ซึ่งมีปริมาณสารเคอร์คูมิน เป็นสารทางยาของขมิ้นชันสูงถึง 11.6 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 5 เปอร์เซ็น เป็นการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีผู้ร่วมเพียงแค่ 14 ครัวเรือน ในปี 2561 จนสามารถขยายการปลูก เก็บเกี่ยว และจำหน่าย ไปถึงการแปรรูปในระดับครัวเรือน และระดับกลุ่มระหว่างชุมชน จนถึงปี 2565 มีผู้เข้าร่วมแล้ว 215 ครัวเรือน สามารถจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ 15 กลุ่ม และได้ขยายผลไปสู่การสร้างเครือข่ายผู้ปลูกสมุนไพรระดับอำเภอควนโดน 1 เครือข่าย โดยการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบกลไกโครงการสร้างการประสานงานระหว่างองค์กรภาคีที่ขับเคลื่อนเรื่องขมิ้นชัน วางแนวทางการทำแผนปฏิบัติการขยายงานขมิ้นชันแบบครอบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดสตูล ทั้งนี้ จากกลุ่มผู้สูงอายุได้ส่งต่อความสุขผ่านการปลูกขมิ้นชันสู่คนในครอบครัว ชุมชน ระหว่างชุมชน และสังคม สร้างรูปธรรม 4 ด้าน ได้แก่ สุขกาย สุขใจ สุขสังคม สุขเศรษฐกิจ

.

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการมีการนำเสนอเรื่อง สถานะของขมิ้นชันกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสตูล โดยหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล , การนำเสนอผลการดำเนินงาน สตูลบูรณาการ สานสร้างสังคมสูงวัย สดใสยั่งยืน โดยผู้แทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรจังหวัดสตูล และการวางแผนเชิงบูรณาการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืน โดย หัวหน้าโครงการพลังงานชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

//////////////////////////////////

ข่าว – อนุชา หมัดอาด้ำ สวท.สตูล

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :