สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ทุกระดับ รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ทุกระดับ รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

-------------------------------------------

✍️✍️วันนี้ (4 ส.ค. 65) ที่ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน โดยมีนางปิยรัตน์ ลัภกิตโร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

.

✍️✍️เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล ได้จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล พ.ศ. 2566–2570 และต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด พ.ศ. 2566–2570 ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ทุกระดับ รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูลได้ประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยได้ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดดังกล่าว และนำข้อมูลที่ได้มาสู่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ในวันนี้ เพื่อระดมความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะด้านการเกษตรของจังหวัด และจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล พ.ศ. 2566–2570 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่วางไว้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรและเกษตรกร จำนวน 80 คน

.

✍️✍️สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้จะดำเนินการทบทวนแผนฯ ตามขั้นตอน คือ 1. รับฟังปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ ,2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และ3. ร่วมกันจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรและสหกรณ์แบบย่อ (Project Brief) โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จะได้นำข้อมูลที่ได้ในวันนี้ ไปจัดทำร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน เสนอคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล และนำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูลให้ความเห็นชอบ และจัดส่งเล่มแผนฯ ฉบับสมบูรณ์ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ต่อไป

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :