วุฒิสภาเปิดประชุม Conference เวทีใหญ่ ผวจ.ใต้ 14 จังหวัดร่วมสรุปผลงาน สว.พบประชาชนภาคใต้ ประจำปี 64
วุฒิสภาเปิดประชุม Conference เวทีใหญ่ ผวจ.ใต้ 14 จังหวัดร่วมสรุปผลงาน สว.พบประชาชนภาคใต้ ประจำปี 64
................................
?วันศุกร์ที่ 24 - วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คนที่หนึ่ง เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เพื่อสรุปผลงานโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและสื่อมวลชนในพื้นที่เขตจังหวัด
ภาคใต้ 14 จังหวัด จากศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียดในการประชุม ดังนี้
เวลา 09.15 น. - กล่าวต้อนรับ โดย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ณ ห้องประชุม Video Conference ศาลากลางจังหวัดสตูล
เวลา 09.30 น. - กล่าวนำการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และสรุปผลงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา
เวลา 10.30 น. - อภิปรายผลงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2564 แบ่งเป็น 3 กลุ่มจังหวัด คือ
1️⃣กลุ่มจังหวัดอ่าวไทย
โดย นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล
สมาชิกวุฒิสภา
2️⃣กลุ่มจังหวัดอันดามัน
โดย พลเอก บุญธรรม โอริส
สมาชิกวุฒิสภา
3️⃣กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้
โดย นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ สมาชิกวุฒิสภา
?จากนั้น รับฟังความความคิดเห็น ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ. และแนวทางการดำเนินงานจากผู้แทนจังหวัด ซึ่งในการดำเนินงานตามโครงการฯ ณ จังหวัดสตูล ในครั้งนี้ เพื่อรายงานสรุปผลงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบความคืบหน้าของการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และสร้างการรับรู้ผ่านสื่อสารมวลชนในพื้นที่ โดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะเป็นการมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว
?โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างความเข้าใจในเรื่อง บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ต่อส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในทุกระดับ และสามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ ผ่านการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่
.............................
"ไปด้วยมิตรไมตรี ปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร"
ที่มา : วุฒิสภา

image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :